เกณฑ์การจบการศึกษา หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

  • เข้าเรียนในชั้นเรียนครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • ผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัตินวดไทย
  • ผ่านการฝึกปฏิบัติภาคสนามครบ 30 ราย