หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่เป็นโรงเรียนในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ผู้เรียนสัญชาติไทยเมื่อเรียนจบหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงจากโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนและผ่านการอบรมครบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพนวดไทยในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนวดไทยได้อย่าง “ปลอดภัย สุภาพ และมีประสิทธิภาพ” และสามารถนำความรู้จากในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้จริงในการประกอบอาชีพนวดไทย

ค่าเรียน5,900 บาท / ท่าน (ลดจาก 43,300 บาท)
กรุณาสมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่
ค่าเรียนรวมหนังสือเรียน อุปกรณ์
เวลาเรียน8:30 – 16:30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
รุ่น 4/25634 มกราคม – 29 มกราคม 2564

เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ประกอบด้วย วิชาของวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาการแพทย์แผนไทย วิชาการนวดไทย วิชากฎหมายจริยธรรม เพื่อการนวดที่ปลอดภัย สุภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การนวดผ่อนคลาย ได้แก่ นวดศีรษะ นวดคอ นวดไหล่ นวดหน้า นวดหลัง นวดแขน นวดท้อง นวดขา นวดท่าดัดท่ายืด ท่าจบ
  • การนวดไทยขั้นกลาง ได้แก่ การนวดท่าทางเลือก การฝึกการวางแผนการนวด ความรู้เรื่องเส้นประธานทั้งสิบ และชี้แนวพร้อมชื่อของเส้นสิบได้
  • การดัดตน ได้แก่ ฤาษีดัดตน
  • การบริหารกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการและการสอนการบริหารกายให้แก่ผู้รับเพื่อนำไปปฏิบัติด้วยตนเองหลังการนวด
  • การนวดแก้อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดเข่า ข้อเท้าแพลง สะบักจม คอเคล็ด ปวดศีรษะและปวดคอ ปวดประจำเดือน แขนยกไม่ขึ้น จุกเสียดแน่นท้อง ท้องผูก ปวดขา ขาตึง ตะคริว ปวดหลัง ปวดกระเบนเหน็บ การนวดผู้ป่วย เด็ก และคนชรา การทำลูกประคบ และวิธีการใช้ลูกประคบนวดผสานแก้อาการ
  • การตอกเส้นเพื่อประกอบการนวดคลายอาการ และประกอบการใช้ร่วมกับลูกประคบ0
  • การซักประวัติ การบันทึกผลการนวด การติดตามอาการเมื่อมารับนวดต่อไป
  • การตรวจร่างกายเบื้องต้น
  • ภาคทฤษฏีของหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ได้แก่ ทฤษฎีการนวดแผนไทย ประวัติการนวดแผนไทย จรรยาบรรณและมารยาทในการนวด กายวิภาคศาสตร์ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด ทฤษฎีเส้นสิบ สมุนไพรไทย อาการผิดปกติ ลักษณะอาการที่นวดได้-นวดไม่ได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนวดไทยในประเทศไทย และแนะนำการประกอบอาชีพ

หมายเหตุ ตารางเรียนและวิชาที่สอน อาจมีการปรับวันเรียนและ/หรือลำดับไปตามความเหมาะสม แต่จะครอบคลุมทุกวิชาและครบกำหนดเวลาเรียน

นวดอย่างปลอดภัย สุภาพ และมีประสิทธิภาพ

นวดอย่างปลอดภัย สุภาพ และมีประสิทธิภาพ