เนื้อหาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ประกอบด้วย วิชาของวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาการแพทย์แผนไทย วิชาการนวดไทย วิชากฎหมายจริยธรรม มีการเรียนทั้งในชั้นเรียน และการฝึกงานภาคสนาม 30 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การนวดผ่อนคลาย ได้แก่ นวดศีรษะ นวดคอ นวดไหล่ นวดหน้า นวดหลัง นวดแขน นวดท้อง นวดขา นวดท่าดัดท่ายืด ท่าจบ
  • การนวดไทยขั้นกลาง ได้แก่ การนวดท่าทางเลือก การฝึกการวางแผนการนวด ความรู้เรื่องเส้นประธานทั้งสิบ และชี้แนวพร้อมชื่อของเส้นสิบได้
  • การดัดตน ได้แก่ ฤาษีดัดตน
  • การบริหารกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการและการสอนการบริหารกายให้แก่ผู้รับเพื่อนำไปปฏิบัติด้วยตนเองหลังการนวด
  • การนวดแก้อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดเข่า ข้อเท้าแพลง สะบักจม คอเคล็ด ปวดศีรษะและปวดคอ ปวดประจำเดือน แขนยกไม่ขึ้น จุกเสียดแน่นท้อง ท้องผูก ปวดขา ขาตึง ตะคริว ปวดหลัง ปวดกระเบนเหน็บ การนวดผู้ป่วย เด็ก และคนชรา การทำลูกประคบ และวิธีการใช้ลูกประคบนวดผสานแก้อาการ
  • การซักประวัติ การบันทึกผลการนวด การติดตามอาการเมื่อมารับนวดต่อไป
  • ภาคทฤษฏีของหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ได้แก่ ทฤษฎีการนวดแผนไทย ประวัติการนวดแผนไทย จรรยาบรรณและมารยาทในการนวด กายวิภาคศาสตร์ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด ทฤษฎีเส้นสิบ สมุนไพรไทย อาการผิดปกติ ลักษณะอาการที่นวดได้-นวดไม่ได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนวดไทยในประเทศไทย และแนะนำการประกอบอาชีพ
  • การฝึกงานภาคสนาม การฝึกปฏิบัติ 30 ราย

หมายเหตุ ตารางเรียนและวิชาที่สอน อาจมีการปรับวันเรียนและ/หรือลำดับไปตามความเหมาะสม แต่จะครอบคลุมทุกวิชาและครบกำหนดเวลาเรียนทุกรุ่น

nuad1
nuad3
nuad2
nuad4

การนวดผ่อนคลาย

nuad5
nuad7
nuad6
nuad8

การนวดท่าทางเลือก

nuad9
nuad11
nuad10
nuad12

การนวดแก้อาการ

sensib1
sensib2
sensib3

แนวเส้นประธานทั้งสิบในวิชาทฤษฎีเส้นสิบ และพื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย

ครูผู้สอนสาธิตท่านวดและอธิบายก่อนการฝึกปฏิบัติ

ครูผู้สอนสาธิตท่านวดและอธิบายก่อนการฝึกปฏิบัติ

nuad15
ครูผู้สอนดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดระว่างฝึกปฏิบัติ

ครูผู้สอนดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดระว่างฝึกปฏิบัติ

nuad16

พื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย

การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนทุกเช้าก่อนเริ่มเรียน

การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนทุกเช้าก่อนเริ่มเรียน

ฝึกการทำลูกประคบจากสมุนไพรสด

การนวดไทยโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร

 
การซักประวัติ การบันทึกผลการนวด การติดตามอาการ

การซักประวัติ การบันทึกผลการนวด การติดตามอาการ

บรรยากาศชั้นเรียนที่โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

บรรยากาศชั้นเรียนที่โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง

นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง

การนวดไทยโดยใช้ลูกประคบ

การนวดไทยโดยใช้ลูกประคบ

การใช้ลูกประคบนวดผสานแก้อาการ

การใช้ลูกประคบนวดผสานแก้อาการ

ผลสำเร็จจากการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง แก่นักเรียนชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

ผลสำเร็จจากการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง แก่นักเรียนชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่