หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

รุ่นวันที่ เวลาเรียน
4/25634 มกราคม - 29 มกราคม 25648:30 – 16:30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ ตารางเรียนและวิชาที่สอน อาจมีการปรับวันเรียนและ/หรือลำดับไปตามความเหมาะสม แต่จะครอบคลุมทุกวิชาและครบกำหนดเวลาเรียนทุกรุ่น