หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

รุ่นวันที่ เวลาเรียน
4/256330 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 25638:30 – 16:30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ ตารางเรียนและวิชาที่สอน อาจมีการปรับวันเรียนและ/หรือลำดับไปตามความเหมาะสม แต่จะครอบคลุมทุกวิชาและครบกำหนดเวลาเรียนทุกรุ่น